شيوا

عاشقم عاشق به رویت گر نمی دانی بدان

سوختم در ارزویت گر نمی دانی بدان

                                        مشنو از بدگو سخن من سست پیمان نیستم

                                        هستم اندر جستجویت گر نمی دانی بدان

اینکه دل جای دگر غیر از سر کویت نرفت

بسته ان را تار مویت گر نمی دانی بدان

                                        گر رغیب از غم بمیرد یا حسد کورش کند

                                        بوسه خواهم زد به رویت گر نمی دانی بدان

با همه زنجیر و بند و حیله و مکر ِ رغیب

خواهم امد من به کویت گر نمی دانی بدان

                                         .......یادگاری از مژده سال ۸۰

/ 0 نظر / 14 بازدید